РЪКОВОДСТВО за лица без гражданство в процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство в България

 • 1. Какво означава да си без гражданство?
  web-1.jpg

  Според член 1 (1) от Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство, лице без гражданство е „човек, който не се разглежда като гражданин от нито една държава според действието на нейното законодателство“. Това означава, че човекът не е гражданин на нито една държава. Определение за лице без гражданство се съдържа и в член 2, алинея 2 от Закона за чужденците в Република България.

  Когато изследваме действието на „законодателството“ на държавата, на която човек би могъл да бъде гражданин, ние имаме предвид не само законите в нея, но и правителствени постановления, наредби, заповеди, съдебна практика, както и обичайна практика на държавните органи.

  Липсата на гражданство може да е резултат от различни причини, за които можете да прочетете тук.

  Да живееш без гражданство е свързано с последици, които никой не би искал да преживява.

  От 2017 година в България има възможност лицата без гражданство да кандидатстват за статут на лице без гражданство съгласно специално предвидена процедура в Закона за чужденците в Република България.

 • 2. Достъп до процедурата
  web-2.jpg

  За да започнете процедура по предоставяне на статут на лице без гражданство, трябва да подадете лично писмено заявление по образец. Можете да свалите формуляра на заявлението от тук. В заявлението е необходимо да попълните Вашите лични данни, както и данните на Вашия съпруг/съпруга, деца, родители и братя и сестри. Към заявлението се прилагат доказателствата, с които разполагате.

  2.1. Къде се подава молбата за предоставяне на статут на лице без гражданство?

  Заявлението (молбата) трябва да подадете лично в дирекция „Миграция“ или в сектор „Миграция“ към Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, където е Вашият постоянен адрес или където пребивавате. Адресът на дирекция „Миграция“ е град София, бул. „Княгиня Мария Луиза”, №48.

  В случай, че сте задържан и нямате възможност да отидете до посочените органи, подайте заявлението си чрез държавния орган, до който имате достъп. Например, чрез Началника на Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ). Всеки орган е длъжен да препрати искането Ви до компетентния орган – директора на дирекция „Миграция“. Винаги настоявайте да получите входящ номер на подаденото от Вас заявление.

  Подаването и разглеждането на молбата Ви е безплатно и не дължите държавна такса.

  2.2. Какво да направя, ако нямам легално пребиваване в България?

  Ако към датата на подаване на заявлението за предоставяне на статут на лице без гражданство, Вие пребивавате без разрешение в България, има риск да бъдете задържан при подаването на молба. Препоръчително е да се свържете предварително с адвокат за правна помощ. Съветваме Ви да подготвите документи, с които да можете да докажете пред властите, че не се налага да бъдете задържани в Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ – Бусманци или Любимец). Това означава да представите доказателства, че е възможно да Ви бъдат наложени поотделно или заедно някои от следните по-леки от задържането мерки: ежеседмично явяване за подписка в полицията, внасяне на парична гаранция или временно предаване на паспорт/документ за пътуване. Обсъдете този въпрос с Вашия адвокат и носете със себе си подготвените от Вас документи за алтернатива на задържането.

  Покажете тези документи на полицейския инспектор от отдела за противодействие на незаконната миграция, който най-вероятно ще бъде повикан, когато подавате заявлението си на гише. Полицейският инспектор може да Ви даде призовка да се явите отново при него на определени дата и час.

  2.3. Какви документи ще бъдете поканени да подпишете, когато подавате заявлението си за предоставяне на статут на лице без гражданство?

  Служителят, който приема Вашето заявление, ще Ви даде да подпишете „Протокол“ за това, че сте запознати с правата и задълженията Ви по време на процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство. Не пропускайте да вземете копие от този протокол и да го пазите. Той доказва, че сте подали заявление и посочва датата, на която сте направили това.

  На второ място, ще получите писмена Покана за интервю. В поканата са записани датата, часът и мястото на провеждане на интервюто с Вас. Явяването на интервюто е задължително.

  Ако разполагате с паспорт или друг документ за пътуване в чужбина, служител на Дирекция „Миграция“ може да поиска от Вас да го оставите на съхранение. В такъв случай подписвате „Протокол за доброволно предаване“ на документа. Не пропускайте да вземете копие от този протокол и да го пазите. Той доказва, че сте оставил своя документ в Дирекция „Миграция“.

  web-2-2.jpg

  2.4. Особености на подаване на заявление от лица на възраст под 18 години

  а) Заявлението на дете, което няма навършени 14 години, се подава от неговите родители или настойници. Ако единият родител е лишен от родителски права или е починал, заявлението се подава само от другия родител.

  б) Лице, което е навършило 14 години, но няма навършени 18 години, подава заявлението в присъствието на своите родители или попечители, които изразяват съгласие чрез полагане на подпис в заявлението. Съгласието може да бъде изразено само от единия родител, ако другият родител е лишен от родителски права или е починал.

  в) Заявлението на непридружени лица под 18 години може да бъде подадено и чрез представител на неправителствена организация, която работи за защита правата на уязвимите групи, или от друго лице, определено за представител съгласно закон.

 • 3. Процедурата по разглеждане на заявлението по предоставяне статут на лице без гражданство
  web-3-1.jpg

  3.1. Колко време продължава процедурата?

  Правилото е, че процедурата продължава до 6 месеца от датата на подаване на заявлението. Този срок може да бъде продължен с още 2 месеца. Ако срокът е продължен, трябва да бъдете уведомени за това от Дирекция „Миграция“ на адреса за кореспонденция, който сте посочили в своето заявление.

  web-3-2.jpg

  3.2. Интервюто

  Интервюто е Ваше право и възможност да обосновете молбата си за статут на лице без гражданство. Същевременно, то е и Ваше задължение. Ако не се явите на поканата за провеждане на интервю с Вас, процедурата по предоставяне на статут на лице без гражданство ще бъде прекратена. Ако сте имали уважителни причини да не успеете да се явите на интервюто, представете доказателствата за това веднага.

  По време на интервюто ще Ви бъдат зададени въпроси за:

  а) Вашата самоличност: име и фамилно име, предишно име и фамилно име, предишно гражданство, пол, място и дата на раждане, моминско име на майка Ви; данни за родителите Ви;

  б) Вашите документи за самоличност и пътуване: вид и номер на документа, срок на валидност, място и дата на издаване, име на издаващия орган;

  в) Семейното Ви положение и мястото, където сте сключили брак;

  г) Професията и образованието Ви;

  д) Къде сте живели в страната на обичайното Ви пребиваване;

  е) Адресът на пребиваването Ви в България.

  Вашите отговори на тези и други въпроси (горният списък от въпроси не е изчерпателен) ще бъдат вписани в Протокол от интервюто. Протоколът се прочита и се подписва от Вас и от служителите, провели интервюто.

  Ако Дирекция „Миграция“ прецени за необходимо, възможно е да бъдете поканени на допълнителни интервюта, за които трябва да Ви уведомят писмено относно датата, часа и мястото на провеждане.

   

  Езиков превод: Съгласно член 14 от Административнопроцесуалния кодекс на Република България, в административното производство лицата, които не владеят български език, могат да се ползват от родния си или от друг, посочен от тях език. В тези случаи се назначава преводач. Разноските за преводача са за сметка на лицето, което не владее български език, ако административното производство е започнало по негово искане, освен ако в закон или международен договор е предвидено друго. Според българското Министерство на вътрешните работи, по време на процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство се осигуряват преводачи съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи (вижте член 106а от ЗМВР).

  3.3. Съдействие от Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН)

  В българския закон изрично е записано, че ВКБООН чрез своя представител в България има право на информация, както и на достъп до всеки един етап от процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство. Представител на ВКБООН има право да присъства на интервютата, провеждани с Вас.

  3.4. Становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)

  След провеждане на интервюто с Вас, миграционните служби ще изпратят преписката Ви на Държавна агенция „Национална сигурност“. В срок до 30 работни дни ДАНС предоставя писмен отговор на въпроса дали възразява или не възразява да получите искания статут.

  web-3-3.jpg

  3.5. Спиране на процедурата

  Този въпрос възниква, когато подадете и молба за международна закрила в Държавната агенция за бежанците.

  Възможно е хората без гражданство също така да са бежанци и да подадат молби и за двата вида статут. В такъв случай, процедурата по разглеждане на молбата за предоставяне на статут на лице без гражданство се спира до окончателното произнасяне по молбата за международна закрила с влязло в сила решение. Това е така, защото бежанците обикновено се страхуват представители на страната им на произход да узнаят за местонахождението и действията им. При това положение се отдава приоритет на процедурата по разглеждане на молбата за бежанец. Тя дава повече права на кандидатите, както по време на процедурата, така и след получаване на бежански статут или друг вид международна закрила.

  Ако процедурата по разглеждане на молбата за бежанец приключи с окончателен отказ или се прекрати, процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство може да бъде възобновена като подадете писмено заявление за това в Дирекция „Миграция“. Процедурата може да се възобнови и при последващо отнемане и прекратяване на статута Ви на бежанец или хуманитарен статут.

  Както спирането, така и възобновяването на процедурата, се извършват с Решение на директора на Дирекция „Миграция“, за което трябва да бъдете уведомени писмено.

  3.6. Прекратяване на процедурата

  В закона са предвидени няколко различни ситуации, в които директорът на Дирекция „Миграция“ прекратява процедурата по предоставяне на статут на лице без гражданство: когато кандидатът почине или оттегли заявлението си с писмена молба; когато се установи с официален документ, че са представени неверни данни или документи от кандидата; или когато в указан срок кандидатът не представи допълнително поискани от административния орган данни или документи и не посочи уважителни причини за това.

  В тази връзка, обърнете внимание, че директорът на Дирекция „Миграция“ може да изпрати на посочения в заявлението Ви адрес за кореспонденция писмо, в което да изисква от Вас да представите определени документи в даден срок. Такива документи могат да са, например, акт за раждане и/или документ, удостоверяващ, че нямате гражданство, и/или друго. В дадения Ви срок, трябва да внесете отговор в Дирекция „Миграция“, към който да приложите поисканите документи или да дадете обяснение защо не можете да ги представите. Повече за доказването на липсата на гражданство, прочете в следващия раздел.

  Ако директорът на Дирекция „Миграция“ вземе решение за прекратяване на процедурата Ви по предоставяне на статут на лице без гражданство, Вие трябва да бъдете писмено уведомени за това. Имате право да подадете жалба срещу решението в срок до 14 дни от получаване на съобщението за него. За целта може да Ви е нужна правна помощ от адвокат.

  web-3-4.jpg

  3.7. Решение за предоставяне или за отказ на статут на лице без гражданство

  След изясняване на всички факти, свързани със заявлението Ви, директорът на Дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава решение, с което Ви предоставя или Ви отказва статут на лице без гражданство.

  Кои са причините, поради които може да бъде издаден отказ?

  На първо място, отказ за предоставяне на статут на лице без гражданство, се дава на лица, които попадат в обхвата на т.нар. „изключващи клаузи“ съгласно Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство:

  i) лица, които в момента получават от други органи или организации на ООН, с изключение на Върховния комисар за бежанците, защита или помощ. Става дума, например, за защита, получавана от Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци UNRWA. Трябва обаче да се направи сложна преценка дали кандидатът за статут на лице без гражданство доброволно е напуснал територията, където е можело да получи защита или помощ от UNRWA, или човекът не може да получи защита от UNRWA сега поради определени обективни пречки.

  ii) лица, по отношение на които компетентните органи на страната, в която те пребивават, признават правата и задълженията, свързани с гражданството на тази страна;

  iii) лица, за които има сериозни основания да се предполага, че:

  а) са извършили престъпление против мира, военно престъпление или престъпление против човечеството;

  б) са извършили тежко неполитическо престъпление извън страната, където пребивават, преди да бъдат допуснати в тази страна;

  в) са виновни за извършването на действия, противоречащи на целите и принципите на ООН.

  На второ място, решение за отказ се издава, когато се установи, че кандидатът има гражданство, но не е декларирал гражданството си с цел получаване статут на лице без гражданство.

  На трето място, отказ за предоставяне на статут на лице без гражданство се издава, когато: сте влезли в страната или сте направили опит да преминете през нея не през установените за това места или чрез използване на неистински или преправени документи; както и когато пребивавате незаконно на територията на България към датата на подаване на заявлението Ви. В тези случаи обаче, за да Ви откажат не е достатъчно само да сте влезли и да пребивават в страната без законово основание, а трябва и да не отговаряте на изискванията на закона относно предоставянето на статут на лице без гражданство. Тоест да не отговаряте на определението за лице без гражданство (прочетете раздел 1. КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО?)

  На четвърто място, решение за отказ се издава и в следните случаи:

  • Ако притежавате валиден документ за самоличност или сте притежавали документ за самоличност, който е могъл да бъде подновен, но не е подновяван.
  • Ако имате наложени принудителни административни мярка: за връщане по чл. 41, т. 2, 3 и 5 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ); за експулсиране по чл. 42 от ЗЧРБ; или за забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите - членки на Европейския съюз по чл. 42з от ЗЧРБ.
  • Когато е налице едно от основанията по чл. 10 от ЗЧРБ за отказ за издаване на виза или влизане в страната на чужденец (напр. при предишно пребиваване сте нарушили трудовото или данъчното законодателство на страната, нямате осигурена издръжка и необходимите задължителни застраховки през време на пребиваването си в страната и средства, осигуряващи възможност за обратното ви завръщане, включени сте в информационния масив на нежеланите за страната чужденци и др.);

   

  Ако получите решение за отказ някоя от тези причини, уверете се, че адвокатът Ви се е запознал с Конвенцията за статута на лицата без гражданство и се позовава пряко на нея в защитата Ви пред съда. Тази международна конвенция има предимство пред разпоредбите на българския закон, които й противоречат.

  За взетото решение Вие трябва да получите писмено уведомление. Имате право да подадете жалба срещу решението, с което Ви е отказан статут, в срок до 14 дни от получаване на съобщението за него. За целта ще Ви е нужна правна помощ от адвокат.

  3.8. Отнемане на статут на лице без гражданство

  Предоставен статут на лице без гражданство може да бъде отнет, ако се установи с писмени доказателства, че данните, въз основа на които е предоставен статутът, са неверни. Имате право да подадете жалба срещу решението, с което Ви е отнет статутът, в срок до 14 дни от получаване на писмено съобщение за него.

 • 4. Доказване на липсата на гражданство
  web-4.jpg

  За доказване на липсата на гражданство, трябва да представите всички доказателства, които имате или можете да получите с разумни усилия.

  В процедурата по разглеждане на молбата за статут на лице без гражданство отговорността за доказване по принцип е споделена между кандидата и административния орган, вземащ решението. Тоест, Вие и административният орган трябва да си сътрудничите, за да установите липсата на гражданство. От една страна, Вие имате задължение да изложите добросъвестно всички факти, свързани с положението Ви, и да дадете всички доказателства, които имате или с които можете да се снабдите. От друга страна, Дирекция „Миграция“ трябва служебно да се снабди с доказателствата, които биха позволили изясняване на фактите и обективно решаване на молбата. Така, например, миграционните власти могат да предоставят копие от заявлението Ви на Министерството на външните работи на България, откъдето да се постараят да се снабдят с определена информация в срок до 45 дни. Освен това, дирекция „Миграция“ може писмено да изиска от Министерството на правосъдието на България информация относно гражданството Ви, която се предоставя в 15-дневен срок. Българските власти също така отправят запитвания до посолствата на държавите на произход или предишно обичайно пребиваване на кандидатите за статут на лице без гражданство.

  Какви доказателства се очаква Вие да представите?

  Българският правилник изисква към заявлението за предоставяне на статут на лице без гражданство да приложите Ваше удостоверение за раждане, официални документи, удостоверяващи мястото Ви на раждане, предишно местоживеене и гражданството на членовете на семейството и родителите Ви, и документ за законно пребиваване на територията на Република България. Също така, от полза са копия от всякакви други документи с данни, удостоверяващи самоличността Ви (например, документ за пътуване) или доказващи други изложени от Вас факти в заявлението.

  Важно! В случаите, когато не можете да предоставите удостоверение за раждане или документ за законно пребиваване в България, трябва да посочите причините за това.

  Чуждестранните документи, които представяте, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език. В зависимост от държавата, от която произхождат, може да е необходимо да имат легализация или апостил. Обсъдете този въпрос с агенцията за легализация и преводи.

  Имайте предвид, че не е необходимо да доказвате, че нямате гражданство по отношение на всички държави в света. Преценка се прави само за тези държави, с които имате някаква връзка въз основа на раждане на територията, произход, брак или обичайно пребиваване. Освен това, от Вас не може да се изисква да докажете на 100% липсата на гражданство, а само това, което е разумно възможно с оглед на положението Ви. Решаващият орган е длъжен да вземе под внимание обясненията Ви за липсата на някои видове доказателства.

 • 5. Какви са правата ми, след като получа статут на лице без гражданство
  web-5.jpg

  Република България е направила резерви по чл. 27 („Документи за самоличност“) и чл. 28 („Документи за пътуване“) от Конвенцията за статута на лицата без гражданство. България е посочила, че „Удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство“ ще се издава на притежатели на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на страната. Тези резерви се отнасят единствено до документа за самоличност (не и до предоставянето на самия статут на лице без гражданство). В резервата по член 27 от Конвенцията, Република България посочва, че „след предоставяне на статут на лице без гражданство и в съответствие с вътрешното законодателство на лицето се предоставя право на пребиваване и му се издава документ „Разрешение за пребиваване“, който не се явява документ за самоличност.“ Следователно, налице е последователно надграждане на правата, при което има разграничение между предоставяне на статут на лице без гражданство и право на пребиваване, и предоставяне на документ за самоличност.

  Удостоверението за пътуване зад граница на лице без гражданство се издава със срок на валидност не по-малко от 3 месеца и не повече от 2 години. Заявлението за издаването му се подава лично в Дирекция „Миграция“ или в звената „Миграция“ при Областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по постоянния Ви адрес.

  Този български документ за самоличност може да бъде издаден и на лице с предоставен статут на лице без гражданство от друга държава, когато има издадено разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваващ в България. В такъв случай към заявлението се прилагат доказателства за непреодолимите причини, поради които държавата, която първоначално е издала документа, не може да го поднови.

  За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство се събира такса 50 лева (член 48а, алинея 1 от 
  Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси).

  Какви са правата ми, ако не отговарям на условията за разрешаване на постоянно или дългосрочно пребиваване?

  На лице с предоставен статут на лице без гражданство в Република България, което не отговаря на условията за разрешаване на постоянно или дългосрочно пребиваване, може да бъде разрешено продължително пребиваване със срок до 1 година . Заявлението за издаването на разрешение продължително пребиваване се подава лично в дирекция "Миграция" или в сектори/групи "Миграция" при ОДМВР. Образец на заявлението можете да свалите от 
  ТОЗИ ЛИНК

  Към заявлението се прилагат следните документи:

  • документ за платена държавна такса от 110 лева;
  • доказателства за осигурено жилище;
  • задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България.

  Директорът на Дирекция "Миграция" или оправомощено от него длъжностно лице ще вземе решение по заявлението Ви в срок до 2 месеца от подаването му, като в случаите на правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи срокът може да бъде удължен с още 1 месец.

  За взетото решение трябва да бъдете уведомени писмено.

 • 6. Разрешение за постоянно пребиваване в България за лица без гражданство от бившите съветски републики

  Ако сте лице без гражданство, т.е. не сте гражданин на никоя държава, съществува специална процедура, чрез която може да се сдобиете с разрешение за постоянно пребиваване в България. За целта трябва да отговаряте на следните изисквания: 

  • Да сте влезли в територията на България преди 27.12.1998 г. и оттогава да пребивавате тук или да сте родени на територията на България, и 
  • Да не сте гражданин на някоя от бившите съветски републики.

  За този вид разрешение за пребиваване не е нужно да напускате страната и да кандидатствате за виза тип D. 

  Как да кандидатствам? 

  За това разрешение трябва да кандидатствате лично или в Дирекция „Миграция“ в град София на бул. „Мария Луиза“ 48, или в Звено „Миграция“ в ОДМВР в зависимост от това къде живеете и къде е адресът Ви. За тази цел, например, държавните органи ще вземат предвид адреса, който е посочен в договора Ви за наем или нотариалния акт, който им представите. 

  Трябва да подадете следния документ: 

  Образецът на заявлението може да откриете на този линк.

  • Копие на страниците от паспорта Ви, който е издаден от бивша съветска република, с който първоначално сте влезли в България;
  • Актът Ви за раждане;
  • Доказателство, че имате жилище в България (напр. договор за наем, нотариален акт и др.);
  • Доказателство, че имате стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка (напр. трудов договор, извлечение от Националната агенция за приходи, банкови извлечения и др.);

  Сумата трябва да е не по-малко от минималната работна заплата в България (933 лв. за 2024 г.) или минималната пенсия в страната (580,57 лв. от 1 юли 2024 г.). Тази сума се увеличава всяка година. 

  • Официален документ, издаден от дипломатическо или консулско представителство на съответната бивша съветска република, че не сте признат за гражданин на съответната държава; 
  • Официален документ, който доказва влизането Ви в България преди 27.12.1998 г. (напр. паспортът Ви с печат на датата на влизане или решение/документ/заповед, издадена Ви от българска институция като Държавната агенция за бежанци, Дирекция „Миграция“, която може да докаже, че сте живеели в България преди тази дата);
  • Доказателство, че сте платили държавната такса за услугата – 10 лв

  Какво се случва, когато си подадете документите? 

  Първо, миграционните служби ще изпратят Вашето заявление до Държавна агенция „Национална сигурност“, която подготвя писмено становище за това дали може да Ви се издаде разрешение за пребиваване в България. Това писмено становище се изпраща до Дирекция „Миграция“ или съответното Звено, където също преглеждат заявлението Ви. 

  Миграционните органи трябва писмено да Ви уведомят за решението си относно Вашето заявление. 

  Ако отхвърлят заявлението Ви, имате право да обжалвате този отказ пред компетентния административен съд в рамките на 14 дни от получаване на решението. В такъв случай се консултирайте с адвокат, за да подготвите жалбата и да я подадете в срок. 

  Ако получите положително решение, имате правно задължение да отидете до отдел по гражданска регистрация (отдел ГРАО) на общината, в която планирате да живеете, за да:

  • Да се регистрирате в Регистъра на населението. Това е задължително.
  • Да се сдобиете с единен идентификационен номер (ЕГН).
  • Да кандидатствате за адресна регистрация.

  В България всеки човек, регистриран в Регистъра на населението, трябва да има един постоянен и един настоящ адрес. Тези два адреса може да са един и същ, но може и да са два различни (напр. ако решите да се преместите от постоянния си адрес). Те служат за адрес за официална кореспонденция с български органи. Постоянният адрес също така се посочва в личните Ви документи. 

  На този линк ще намерите адресите на отделите за гражданска регистрация във всички общини в България. Информацията е само на български. 

  Кандидатствате и за трите едновременно – Регистъра на населението, ЕГН и адресна регистрация. В общината следва лично да представите тези документи:

  1. Заявление за регистрация в Регистъра на населението
  2. Заявление за постоянен адрес
  3. Заявление за настоящ адрес

  В общината ще Ви бъдат предоставени образци за попълване и за трите заявления. 

  1. Уведомително писмо от органите, които са издали положителното решение за разрешението Ви за постоянно пребиваване. 
  2. Копие на документ за собственост на жилището, в което ще живеете, т.е. нотариалният акт. Собственикът би трябвало да се съгласи да Ви даде този документ.
  3. Оригиналът на нотариално заверената декларация за съгласие на собственика на жилището, с която Ви позволява да се регистрирате на избрания адрес. 

  Дори и когато е нужно да подадете само копия, винаги носете със себе си оригиналите на документите в случай, че трябва да ги покажете. 

  Адресът трябва да е правилно посочен във всеки документ, който представяте, и трябва да съвпада с адреса, посочен в нотариалния акт. Общината може да откаже да Ви регистрира, ако има грешка и не могат да намерят адреса в базата си от данни.  

  Може и да трябва да платите такси, които е възможно да се различават в зависимост от общината, в която подавате заявленията си. Информация на български за таксите в различните общини може да откриете на следните линкове:

  След като сте подали всички документи трябва да получите тези документи в рамките на около 7 дни в зависимост от общината:

  • Удостоверение, че сте регистрирани в Регистъра на населението, което ще включва и Вашето ЕГН
  • Удостоверение за постоянен адрес
  • Удостоверение за настоящ адрес

  След получаване на тези удостоверения може да кандидатствате за пластика за разрешението Ви за постоянно пребиваване в Дирекция „Миграция“ в град София на бул. „Мария Луиза“ 48, или в Звено „Миграция“ в ОДМВР в зависимост от постоянния Ви адрес. Ще трябва да платите държавна такса – 1000 лв. 

  Това разрешение Ви дава право да пребивавате в България законно за неопределено време. Нужно е единствено да подновявате редовно разрешението Ви за постоянно пребиваване преди да е изтекъл срокът, посочен на картата Ви. 

  Колко дълго отнема процедурата?

  След като сте подали заявлението си и нужните документи, процедурата може да отнеме 2 месеца, докато административните органи издадат решение. Този срок може и да бъде удължен с допълнителни 2 месеца, ако Вашият случай е по-сложен и ще се изискват допълнителни документи. Като цяло, процедурата не би трябвало да отнеме повече от 4 месеца общо. 

 • 7. Правна помощ
  web-6.jpg

  Процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство често включва сложни правни въпроси. За да се подготви правилно заявлението и да се съберат необходимите доказателства е препоръчително да потърсите правна помощ. Имате право да изберете адвокат, когото да наемете срещу заплащане, или да се възползвате от програма за безплатна правна помощ.

  Финансираната от държавата правна помощ се ръководи от Националното бюро за правна помощ. Лицата без гражданство, които не разполагат със средства за наемане на адвокат срещу заплащане, имат право на безплатна правна помощ от служебен адвокат, вписан в Националното бюро за правна помощ, когато им е отказан или отнет статут на лице без гражданство или е прекратена процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство.

  Освен това, в България има неправителствени организации, в които адвокати предоставят безплатна правна помощ на лица без гражданство. Ето техните контакти:

 • FAR_logo.svg

  Фондация за достъп до права – ФАР


 • Адрес: град София,
  ул. „Проф. Милко Бичев“ , №5
 • Телефон: +359 884334283
 • Имейл: office@farbg.eu
 • http://www.farbg.eu
 • https://www.refugeelight.bg/
 • bhk.svg

  Български хелзински комитет


 • Адрес: град София,
  ул. „Узунджовска“, №1
 • Телефон: 02 981 3318, 02 980 2049
 • Имейл: refunit@bghelsinki.org
 • http://www.bghelsinki.org
 • glas_bg.jpg

  Център за правна помощ
  „Глас в България“


 • Адрес: град София,
  ул. „Триадица“, №5Б, офис 226
 • Телефон: +359 887470742
 • Имейл: voiceinbulgaria@gmail.com
 • http://www.centerforlegalaid.com

Ако желаете да се свържете за правна помощ с нас, моля попълнете този формуляр за насочване.